صفدر توکلی سرور سرخوش

در این قسمت خواندن های استاد صفدر توکلی که به همراه شهید سرور سرخوش خوانده شده قرار می گیرد