گلی گیرم که از گلزار باشه

پنجمین اهنگ از کست سرور سرخوش و حسن علی

جارو د دیست تو دیدوم رویی آولی

دانلود کنید

گلی گیرم که از گلزار باشه

محب حیدر کرار باشه

 

دانلود  Download

Categories:   حسن علی سرور سرخوش

Comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.