چشمان مست یارم

چشمان مست یارم چون آهوی رمیده

گویا که ذوالفقار است ابروی کج کشیده

خواندن سیزدهم

کست اول

دانلود Download

Categories:   کست یکم cassette 1

Comments