قاصد تو به من گوی به اون یار چی گفتی

قاصد تو به من گوی به اون یار چی گفتی

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن

قاصد تو به من گوی به اون یار چی گفتی
حالم بره ان شوخی جفا کار چی گفتی
وقتی کی سخن شد به میان از من مضطر
با اون بُتی عاشیق کشی عیار چی گفتی
چون حالی منی زار ز الطاف بپرسید
در پاسخی ان دلبری دلدار چی گفتی
از سوز و گدازم به میان چون سخن امد
با اون مَهی ظالم ز شبی تار چی گفتی
از ناله ی شب گیر و فغان های دمی صبح
و از دیده ی غم دیده ی خون بار چی گفتی
قاصد تو به من گوی به اون یار چی گفتی

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

  • ارسال شده: 06/12/2015 17:52

    خاوری

    روحش شاد سرور سرخوش پدر موسیقی هزارگی

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.