د یاد مه در میه ایدای دیده

د یاد مه در میه اَیدایی دیده

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

د یاد مه در میه اَیدایی دیده
می شینوم روز ها دَ رایی دیده
خدا یگ رَ آردوی موره قاطی کو
ما پای موفتادوم قَد لبای دیده

جوانی مورَ آدم پیر موشونی
کم کم از عاشقی دلگیر موشونی
ولی داغی عاشق از دل نموره
تاکی فانی شده آخیر موشونی

دلگ مه از بلای تو گشته جَو جَو
آوال تو نمیه ما نموروم خاو
هرکس کی بره آوالی دیده ر
خدا می دانه قاصده میدوم گاو

 

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.