پیچیده پیچیده

دو زلفا را به تن آن پرشکن پیچیده پیچیده

کست یازدهم – آهنگ شماره هفت

در ادامه به همراه متن آهنگ

دو زلفا را به تن آن پرشکن پیچیده پیچیده
سیه ماران به دور گلستان پیچیده پیچیده
چو سنبل پیچ و خم بر نسترن پیچیده پیچیده
همه رویی وجودش را چمن پیچیده پیچیده
به دور رویش آهوی ختن پیچیده پیچیده
نشان قامت نخل او از صحن چمن دارد
چو سنبل سایه بان بر گیرد روی نسترن دارد
رخی زیبایش از صد برگی گل نازک بدن دارد
چو پیراهن دو زلفینش به تن پیچیده پیچیده
به بستان قدت شمشاد گاه بالاست گاهی چپ
مسلسل کاکلت برباد گاه بالاست گاهی چپ
کمندی ابروانت راست گاه بالاست گاهی چپ
زدی برجانم ای گل پیرهن پیچیده پیچیده
خرامان می روی از ناز گاهی راست گاهی چپ
به بازو بنگری چون باز گاهی راست گاهی چپ
به غمزه می کشی شهباز گاهی راست گاهی چپ
تنابی عمری عاشق را به تن پیچیده پیچیده

 

دانلود Download

دسته بندی ها: کست یازدهم cassette 11

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.