دختر بالا بلند

دختری بالا بلند گلچره و دلداری تو

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

دختری بالا بلند گلچره و دلداری تو
راست بگو نامزد شدی یا کی شوهر داری تو

توتی لب شیرین زبان ای آهوی صحرا ای
پای تا سر نازنینی و عجب لیلی ای

یک قدم ایستاده شو نامی خدا هوشیاری تو

دختری بالا بلند گلچره و دلداری تو
راست بگو نامزد شدی یا کی شوهر داری تو

از کجایی دختری کی از کدامین خانه ای
بین جمعی دختری این قریه تو یکدانه ای

دستی من بر دامنت دانم کی دامن داری تو
راست بگو نامزد شدی یا کی شوهر داری تو

دختری بالا بلند گلچره و دلداری تو

موی ها افتاده تا ساق بلورین ای سنم
هردو چشمت قاتلی عشاق غمگین ای سنم

دختر دهقان یا ارباب یا سرداری تو
دختری بالا بلند گلچره و دلداری تو

راست بگو نامزد شدی یا کی شوهر داری تو

یک کمی آهسته رو برگو جوابی این غریب
تاکی بینیم باری دوم خیلی دور است یا نصیب

گر بیایم شب بسویت خواب یا بیداری تو
دختری بالا بلند گلچره و دلداری تو

راست بگو نامزد شدی یا کی شوهر داری تو

از نزاکت رو به عاشق کرد و گفت ای هرزه گو
توکی هستی از کجایی چیست نامت را بگو

یاکی اون بیچاره سرخوش صاحب دوتاری تو
دختری بالا بلند گلچره و دلداری تو

راست بگو نامزد شدی یا کی شوهر داری تو

گفتمش ای نازنین قدری دوتارم را بدان
میمیرم من لیک آوازم بماند نزدتان

گفت حقی شعر خوانی این ده و کوهساری تو
دختری بالا بلند گلچره و دلداری تو

راست بگو نامزد شدی یا کی شوهر داری تو
راست بگو نامزد شدی یا کی شوهر داری تو

 

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.