میل جدایی داری

اجرای اول از کست شهید سرور سرخوش و حسن علی

از عاشق خود میل جدایی داری

تو که از عاشق خود میل جدایی داری

یار بی وفایی داری

گمانم زیر پرده یار درباری داری

یار بی وفایی داری

 

دانلود Download

Categories:   حسن علی سرور سرخوش

Comments