بیه بیلدار تو سرداریه دیده

بیه بیلدار تو سرداریه دیده

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

بیه بیلدار تو سرداریه دیده
رقم تو مردومی شاریه دیده
یگو رایی کی اشاره مکونی
دو چشمای تو خیلی کاریه دیده

خانه تو دانی جر د پشتی رایه
د سر تو چادیری گاجی سیایه
ما امدوم دیده کالا رَ موشوشت
کالا شوشتو سر تو قاری خدایه

اموم روزی دیده کالا رَ موشوشت
ناز و نخره ی بسیارش مَرَ کشت
خداوندا مَرَ کالا می ساختی
گاهی چپاد می زد گاهی قدی مشت

پشت خورَ تاو دَدی دَ کالا شوشتو
توغ نکدی د دیل مانده اربو
قاصید رایی کدوم آوال تو نماد
د امید بیشینوم تا وقتی مُردو

کجگ پیچه مره کشته لبای تو
د یاد میه نرمگ خنده های تو
داغی نقلای تو اِد از دیل نموره
مره موکوشه بیه خوش نمای تو

 

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.