او ملیک صاحب بکن فکری

او ملیک صاحب بکن فکری

شهید سرور سرخوش

در ادامه به همراه متن و دانلود

او ملیک صاحب بکن فکری کی رشوت گم شده
این نظامی نو برایی جمله ای مردم شده
تا کی از مردم بگیری گاو و گوساله به زور
ناظری بیچاره از بی رشوتی مرحوم شده

او ملیک صاحب بکن فکری کی رشوت گم شده
این نظامی نو برایی جمله ای مردم شده
صبر می خواهم برایت خان صاحب چاره نیست
گرچه می دانم کی نوکرها ز پیشت گم شده

او ملیک صاحب بکن فکری کی رشوت گم شده
این نظامی نو برایی جمله ای مردم شده
پاره شد یکبارگی زنجیرهای دامی تو
نظمی جمهوری عصر آهنین مردم شده

او ملیک صاحب بکن فکری کی رشوت گم شده
این نظامی نو برایی جمله ای مردم شده
صاحبان جیب های پاره اکنون زنده شد
وحدت ملیست جمهوری ما معلوم شده

او ملیک صاحب بکن فکری کی رشوت گم شده
این نظامی نو برایی جمله ای مردم شده

 

دانلود Download

دسته بندی ها: سرور سرخوش

دیدگاه ها

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.